بخش جوایز

طرح روزانه قرمز

سایت کتاب3630طرح جالب وجذابی روبرای مشتریان وخریداران خودایجادکرده به این صورت که هرمشتری درقالب طرح روزانه قرمز میتواند به هرمبلغی وهرتعدادکتاب ازسایت خریداری کندودرپایان همان روز ۳۰برابر خریدخودرا وجه نقد برنده شود
مثال:اگرفردی مبلغ ۱۰۰۰۰۰تومان ازسایت کتاب بخرد ودرپایان روز برنده ی ماباشد وجه واریزی که خریدکرده به ۳۰برابرافزایش داده میشودوبصورت وجه نقدبه ایشان هدیه داده میشودپس برای خودودوستان کتاب بخریدوبرنده ی ماباشید
درضمن درقالب طرح قرمز اگه فردی حین انجام خریدانلاین کتابهایی خریداری شده ی خودرا به موسسه کتاب فانوس برای افرادنیازمندهدیه بدهدمیتواندجایزه خودرا تاسقف۵۰برابرافزایش بدهد
کتاب بخرید هدیه بدیدوجایزه هیجان انگیزبرنده شوید


طرح هفتگی آبی
سایت کتاب۳۶۳۰به سپاس مشتریان وخریداران محترم خودتصمیم داردکه هرهفته جمعه ها ازبین تمامی خریداران کتاب قرعه کشی به عمل بیاوردوبه فردخوش شانس مبلغ ۳۰میلیون تومان کمک هزینه خریدخودرو جایزه اهدا کند
پس امیداواریم بتوانیم ذره ازاعتمادشما را جبران کنیم وامیدواریم شما برنده ی خوش شانس ماباشید
هرهفته جمعه ها منتظرجوایزماباشید